post

מבחן הדיבור – שיטה פשוטה לשיפור הכושר האירובי

קיימים קווים מנחים מקובלים לגבי ביצוע פעילות גופנית אירובית. ההנחיות מגדירות את משך תדירות ועצימות האימונים. אחד הקשיים בעמידה בקווים המנחים הוא עמידה בעצימות האימונים המומלצת. במאמר זה אסקור שיטה קלה ופשוטה עבור מטרה זו. השיטה עדיין נחקרת, אבל אנחנו ב”עצם העניין” מביאים לכם ראיות מחקריות טריות מתנור המעבדה 🙂

Continue reading